Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

ΝΕΟ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΝΕΟ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

εξοπλισµένο µε τον πλέον σύγχρονο και πρωτοποριακό ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό

εξοπλισµένο µε τον πλέον σύγχρονο και πρωτοποριακό ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό

Μονάδες Εντατικής Θεραπείας - Νοσηλείας

Μονάδες Εντατικής Θεραπείας - Νοσηλείας

Μαιευτική Κλινική - Σύγχρονες αντιλήψεις για τη φροντίδα της γυναίκας και του νεογνού

Μαιευτική Κλινική - Σύγχρονες αντιλήψεις για τη φροντίδα της γυναίκας και του νεογνού

µε τη συνδροµή κορυφαίων ιατρών συνεργατών όλων των ειδικοτήτων

µε τη συνδροµή κορυφαίων ιατρών συνεργατών όλων των ειδικοτήτων

 

Виды деятельности гастроэнтерологического отделения клиники охватывают самый широкий спектр современной гастроэнтерологии и интервенционной эндоскопии. В частности, отделение состоит из следующих отделов:

 • гастроэнтерологический смотровой кабинет.
 • эндоскопическая лаборатория: осуществление диагностических и интервенционных эндоскопических исследований верхнего и нижнего отделов желудочно-кишечного тракта .
 • эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография (ЭРХПГ)

Отдел эндоскопии
Диагностическая эндоскопия верхнего отдела желудочно-кишечного тракта (гастроскопия и эндоскопия двенадцатиперстной кишки) . Диагностическая эндоскопия нижнего отдела желудочно-кишечного тракта (колоноскопия и ректороманоскопия). Интервенционная эндоскопия верхнего и нижнего отделов желудочно-кишечного тракта включает:

 • Расширение стриктуры пищевода – желудка – кишечника при помощи введения баллона и др. методов.
 • Стентирование пищевода – 12-перстной кишки – толстой кишки, дополнительное и срочное стентирование в случае кишечной непроходимости (предоперационно в качестве связующего моста с операцией: уменьшение болезненности – уменьшение периода госпитализации – энтерэктомия и  анастомоз по методу «конец в конец» через год).
 • Эндоскопическая терапия ахалазии пищевода.
 • Удаление инородных тел из верхнего и нижнего отделов желудочно-кишечного тракта.
 • Лигирование вен пищевода (banding): многолетний эффект и профилактика.
 • Резекция ранних новообразований и предраковых состояний  (мукозэктомия).
 • Поликтомия верхнего и нижнего отделов желудочно-кишечного тракта.

ERCP

Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография (ЭРХПГ)

 • Диагностическая и магнитно-резонансная ретроградная холангиопанкреатография (MRCP). 
 • Интервенционная эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография (сфинктероктомия – удаления камней – литотрипсия – установление саморасширяющихся пластических и металлических стентов -  установка дренажей).

 

 

TOP